Regulamin Sklepu Internetowego figuratti.pl

§1 Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady działania sklepu internetowego figuratti.pl. Sprzedaż w sklepie internetowym figuratti.pl realizowana jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego. Niniejszy Regulamin opublikowany jest na stronie figuratti.pl.

§2 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. „Figuratti” lub „Sprzedawca” – Figuratti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000923100, REGON: 52000880300000, NIP: 9522220610.
 2. „Magazyn” – magazyn zlokalizowany w Warszawie, ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawa, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.
 3. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. „Konsument” – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. Klient który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 431 Kodeksu Cywilnego, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. „Polityka Prywatności” – polityka prywatności Figuratti dostępna pod adresem figuratti.pl/polityka-prywatnosci
 7. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 8. „Sklep” lub „Sklep Internetowy” – sklep internetowy wraz z portalem informacyjnym dostępny pod adresem figuratti.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 9. „Strona Internetowa” – strona internetowa Sklepu dostępna pod adresem: figuratti.pl
 10. „Towary” (lub w liczbie pojedynczej „Towar”) – produkty prezentowane i sprzedawane w Sklepie; tj. meble przygotowywane na indywidualne zlecenie Klienta, nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta i służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; lub produkty które są dostępne w Sklepie i które były przygotowane bez indywidualnego zamówienia.
 11. „Umowa” lub „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Figuratti a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu.
 12. „Nota prawna” – nota prawna dostępna pod adresem figuratti.pl/nota-prawna/
 13. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. „Ustawa o ochronie danych osobowych” – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 16. „Prawo Autorskie” – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 17. „Rejestracja” – oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla zakupu Towarów przez Klienta w Sklepie.
 18. „Konto Klienta” – konto na stronie figuratti.pl powstałe po dokonaniu Rejestracji przez Klienta.
 19. Karta Gwarancyjna” – Karta Gwarancyjna Figuratti, której treść dostępna pod adresem: figuratti.pl/karta-gwarancyjna
 20. „Hasło” – hasło umożliwiające Klientowi zalogowanie się do Konta Klienta.
 21. „Rodo” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 22. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

§3 Postanowienia Ogólne

 1. Spółka Figuratti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi Sklep Internetowy, dostępny pod adresem figuratti.pl i oferuje w tym Sklepie Towary.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Figuratti oferuje do sprzedaży przedmioty ruchome w postaci mebli przygotowywanych na indywidualne zlecenie Klienta, nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta i służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszystkie oferowane Towary są fabrycznie nowe. Figuratti może oferować Klientom także Towary, które są dostępne w Sklepie i które były przygotowane bez indywidualnego zamówienia.
 3. Ofertę Sklepu Internetowego stanowią Towary, których konfiguracji można dokonać na Stronie Internetowej Sklepu. Każdy Towar po konfiguracji otrzymuje podaną cenę jednostkową.
 4. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z możliwością ich indywidualnej konfiguracji, zapoznanie się z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie Umów Sprzedaży.
 5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, Notą Prawną oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 6. Wszystkie oznaczenia Towarów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych, są własnością Figuratti i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.
 7. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Figuratti.
 8. Towary są dostarczane poprzez firmę kurierską bądź odbiór osobisty w siedzibie firmy Figuratti.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§4 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu oraz odwiedzanie Strony Internetowej Sklepu jest dobrowolne.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru na stronie Sklepu odbywać się może na dwa sposoby:
  1. poprzez uprzednie założenie konta i rejestrację Klienta na stronie Sklepu; albo
  2. poprzez dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji.
 4. Przed zawarciem Umowy sprzedaży i przed wypełnianiem formularza rejestracyjnego, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem, Notą Prawną i Polityką Prywatności, a także z treścią Karty Gwarancyjnej.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu Towaru poprzez założenie konta i rejestrację Klienta na stronie Sklepu, Klient powinien dokonać czynności rejestracyjnych polegających na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 6. Warunkiem Rejestracji jest podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz złożenie oświadczenia, że Klient zna i akceptuje postanowienia Regulaminu, Noty Prawnej oraz Polityki Prywatności, a także treść Karty Gwarancyjnej.
 7. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na dokonanie zakupu bez uprzedniej Rejestracji, będzie on zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza ze swoimi danymi w trakcie procesu zamówienia, jak również będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu, Noty Prawnej oraz Polityki Prywatności, a także treść Karty Gwarancyjnej.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, Noty Prawnej, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  3. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  4.  korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

§5 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. figuratti.pl, dokonać wyboru mebli, ich konfiguracji polegającej m.in. na wyborze kolorystyki, detali, materiału oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie figuratti.pl.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu, Noty Prawnej i Polityki Prywatności, a także treści Karty Gwarancyjnej. oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJE I PŁACĘ”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Figuratti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowy Sprzedaży Towarów zgodnie z treścią Regulaminu i Noty Prawnej.
 7. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Otrzymaliśmy twoje zamówienie!” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i Notą Prawną.
 10. W przypadku towarów wytworzonych na indywidualne zamówienie Klienta, nie ma on prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Na karcie poszczególnego Towaru jak również przy składaniu Zamówienia, widnieć będzie informacja o braku możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży na mocy przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 11. W przypadku Zamówienia Towarów, które są dostępne w Sklepie i które były przygotowane bez indywidualnego zamówienia każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym ustępie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Więcej informacji o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce Odstąpienie od umowy”.

§6 Płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają podatku VAT od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i dostawy Towarów do Klienta, które będą doliczane do ceny sprzedaży Towarów, chyba że Klient wybierze opcję odbioru osobistego Towaru bądź Figuratti zapewni darmową dostawę. Wycena transportu pojawia się w podsumowaniu zamówienia po wpisaniu danych Klienta oraz szczegółowego miejsca dostawy.
 2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
 3. Ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym dotyczą tylko oferty Sklepu Internetowego i są ważne tylko w ofercie internetowej.
 4. Figuratti zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania Towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 5. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • przelewem na rachunek bankowy Figuratti prowadzony przez mBank S.A. o numerze:
  • 34 1140 2004 0000 3902 8173 5422 dla płatności w polskich złotych (PLN);
  • 75 1140 2004 0000 3512 1455 7690 dla płatności w Euro (EUR);
  • 31 1140 2004 0000 3112 1455 7708 dla płatności w Funt szterling (GBP);
 • płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24;
 • płatność on-line za pośrednictwem serwisu UAB ZEN.COM;
 • płatność kartami płatniczymi:
  •  Visa Visa;
  •  Electron;
  • Mastercard;
  •  MasterCard Electronic;
  • Maestro;

Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.

 1. Za moment dokonania płatności uważa się:
  1. w przypadku płatności przelewem – moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. w przypadku płatności online za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24;
  3. w przypadku płatności online za pośrednictwem serwisu UAB ZEN.COM – pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu Zen.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§7 Realizacja Zamówienia

 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest liczony w dniach roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po wykonaniu Towaru przygotowanego na podstawie konfiguracji dokonanej przez Sprzedawcę. Towar jest tworzony na indywidualne zamówienie Klienta, dlatego też termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na wyprodukowanie Towaru zgodnie ze wskazaniami Klienta i zostanie określony na karcie poszczególnego Towaru.
 4. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez Figuratti odpowiednim dokumentem księgowym. Klient, przy dokonywaniu zakupu, otrzymuję Fakturę VAT.
 5. Faktura VAT wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

§8 Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w Zamówieniu adres (dostawa do pierwszej napotkanej przeszkody);
  2. za pośrednictwem firmy transportowej współpracującej z Figuratti;
  3. odbiór osobisty Klienta z punktu odbioru Figuratti.
 3. Koszty dostawy zależą od typu i wagi Towaru oraz od miejsca doręczenia i będą wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Koszty dostawy dla dostawy za pośrednictwem firmy transportowej obejmują wniesienie Towaru na parter budynku.
 5. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego Towaru wraz z realizacją i różni się w zależności od typu Towaru oraz jego wagi.
 6. Figuratti nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. W szczególności Figuratti nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

§9 Odbiór Zamówienia

 1. Odbiór Zamówienia przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
 2. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
 3. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi za wady fizyczne rzeczy, chyba że wada była takiego rodzaju, że nie było możliwości wykrycia jej w tym czasie. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

§10 Gwarancja i Rękojmia 

 1. Figuratti jest zarówno sprzedawcą jak i producentem Towarów. Figuratti odpowiada wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego oraz jako producent proponuje swoim Klientom gwarancję  sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w Karcie Gwarancyjnej.
 2. Spółka Figuratti na czas naprawy gwarancyjnej Towaru nie jest zobowiązana do zapewnienia zastępczego produktu Klientowi.
 3. Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej dochodzonych roszczeń: gwarancja producenta lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad.
 4. Wybór przez Klienta gwarancji producenta spowoduje rozpatrzenie i realizację przez Figuratti reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w Karcie Gwarancyjnej dołączanej przez Figuratti do Towaru, której treść została zaakceptowana przez Klienta przy składaniu Zamówienia. 
 5. Figuratti ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Figuratti ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. Figuratti odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: gwarancja@figuratti.pl. Figuratti sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji z tytułu rękojmi za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nie uznającą reklamacji) Figuratti sp. z o.o. przekazuje Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.
 7. W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedawcy w terminie wskazanym w punkcie 5 powyżej z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.
 8. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się niezwłoczne spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie protokołu szkody.

§11 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Figuratti podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Figuratti o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient powinien zgłosić mailowo na adres mailowy Figuratti: sklep@figuratti.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Figuratti zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie ze Sklepu, w tym składanie Zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem figuratti.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Figuratti w celach i na warunkach określonych zgodnie z Polityką Prywatności Figuratti dostępną pod adresem: szczególności w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania Umowy Sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z Rodo oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Sprzedawca.
 4. Figuratti przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Zgromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji.
 6. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 9. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 10. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie dostępnej pod adresem figuratti.pl/polityka-prywatnosci/
 11. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres zbieranych danych osobowych, zastosowane przez Sprzedawcę zabezpieczenia, a także informacje w zakresie stosowania przez Sklep plików cookies oraz gromadzenia adresów IP.
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, Klient powinien kierować na adres: pomoc@figuratti.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”.

§13 Zakaz kopiowania Towarów i wykorzystania know – how Figuratti

 1. Sprzedawca jest właścicielem niniejszego Sklepu internetowego i producentem Towarów. Know – how związany z produkcją Towarów, projekty architektoniczne i techniczne Towarów, design Towarów, opakowania Towarów, wzory przemysłowe Towarów, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe Sprzedawcy są własnością Sprzedawcy i są chronione przez prawo w tym prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności. Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa do Towarów oraz ich wizerunku. Poprzez zawarcie Umowy, Sprzedawca nie udziela Klientowi prawa kopiowania lub powielania Towarów.
 2. Klient nie ma prawa kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, tworzyć dzieł pochodnych ani wykorzystywać w żaden podobny sposób Towarów.
 3. Każdy projekt architektoniczny i techniczny Towaru stanowi Utwór w rozumieniu ustawy Prawo Autorskie i podlega ochronie prawnej wynikającej z tej ustawy.
 4. Klient nie ma prawa wykorzystywać do własnych celów, kopiować, reprodukować, publikować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, wystawiać, edytować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych ani wykorzystywać w żaden sposób jakiejkolwiek części projektu architektonicznego lub technicznego Towaru.
 5. Klient nie jest upoważniony do produkowania we własnym zakresie, poprzez podmioty powiązane lub poprzez podmioty trzecie, towarów podobnych do Towarów, w szczególności towarów, których produkcja opierałaby się na know – how Figuratti, kopiowaniu wzorów, rozwiązań, techniki, designu Figuratti itp.
 6. Za naruszenie postanowień wskazanych w § 13. ust. 2, 4 oraz 5 powyżej Klient niebędący Konsumentem lub Klient świadomie i z premedytacją naruszający§ 13. ust. 2, 4 oraz 5 w celach zarobkowych z zamiarem bezpośrednim osiągnięcia z tego tytułu korzyści majątkowej kosztem Figuratti, zobowiązany będzie do każdorazowego uiszczenia na rzecz Figuratti kary umownej w wysokości 950.000,00 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każde naruszenie.
 7. Niezależnie od kary umownej wskazanej w § 13. ust. 6 powyżej Figuratti może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§14 Warunki techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać:
 2. przeglądarkę internetową:
  • Chrome w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz;
  •  Mozilla Firefox w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz;
  • Opera w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz;
  •  Safari w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz;
 1. aktywny adres e-mail;
 2. aktywne połączenie z siecią Internet.
 3. W celu zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu Klient zobowiązuje się korzystać z serwisu oraz Internetu w sposób bezpieczny:
  •  łączenie z siecią Internet poprzez zaufane połączenie;
  • unikanie korzystania z publicznie dostępnych urządzeń i niezabezpieczonych sieci;
  • stosowanie oprogramowanie z zaufanych źródeł;
  •  korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania;
  • stosowanie programów antywirusowych.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu figuratti.pl.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej figuratti.pl.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Umowy Sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory czy reklamacje powstałe w związku z działalnością Sklepu lub z nim związane (wliczając w to sprawy sądowe) będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem polskim.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Figuratti a Klientem zostaje poddane sądom właściwym miejscowo dla Klienta jeśli Klient jest Konsumentem oraz sądom właściwym miejscowo dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy jeśli Klient jest Przedsiębiorcą.