Polityka Prywatności Strony Internetowej figuratti.pl


 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Figuratti Design sp. z o.o. z siedzibą przy: Suflerska 6, 04-471 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000923100, NIP: 9522220610 (zwany dalej: „Właściciel„).

II. Cel Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień oraz Umów Sprzedaży.
 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do
  1. zarejestrowania się na stronie internetowej;
  2. zawarcia umowy;
  3. dokonania rozliczeń;
  4. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
  5. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);
  6. w celu zapewnienia Usługobiorcom bezpłatnej subskrypcji Newslettera;
  7. w celu realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu.
 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. Rodzaj Danych

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  1. zarejestrowania się na stronie internetowej:
   • imię i nazwisko;
   • adres e-mail;
  2. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
   • imię i nazwisko;
   • adres dostawy tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo;
   • numer telefonu;
   • adres e-mail;
   • informacje na temat zamówień;
   • adres IP.
  3. dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
   • adres do rozliczeń tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo;
   • Informacje na temat płatności i historię płatności; Informacje o zakupie ratalnym, jeśli Cię dotyczą;
  4. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, Administrator przetwarza ponadto następujące dane osobowe:
   • Nazwę firmy;
   • Numer NIP lub VAT EU;
   • Adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

IV. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO„.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

V. Prawa Przysługujące Użytkownikowi

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. Powierzenie Przetwarzania Danych Innym Podmiotom

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. :
  • w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek
  • przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
  • przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych
  • serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 2. Mogą je otrzymać:
  • firmy, które przetwarzają Twój adres;
  • magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia;
  • firmy, które realizują płatności;
  • banki, które sprawdzają Twoją tożsamość i zdolność kredytową, gdy kupujesz na raty;
  • firmy windykacyjne.
 3. Jeśli złożysz wniosek o zakup ratalny jako metodę płatności, rozpatrzą go w sposób automatyczny banki. W takiej sytuacji to one są administratorami Twoich danych. Masz prawo odnieść się do ich decyzji, np. ją zakwestionować i zgłosić to naszemu pracownikowi
 4. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 5. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VII. Okres Przechowywania Danych Osobowych

 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VIII. Pliki Cookies

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies„) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki cookies). Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany (stałe pliki cookies). Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
  • _fbp
  • _ga
  • _gat
  • _gid
  • cookie_notice_accepted
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart
  • wp-wpml_current_language
  • wp_woocommerce_session
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 2. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 3. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
 4. W zakresie informacji o preferencjach Usługobiorcy gromadzonych przez sieć reklamową Google Usługobiorca może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
 6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  • Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  • Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  • Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
  • Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
  • Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
  • Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników;
  • Określania profilu Usługobiorcy w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Facebook;
  • Poprawnego skonfigurowania serwisu, z uwzględnieniem lokalizacji Użytkownika.

IX. Zarządzanie Plikami Cookies

 1. Jeśli Zamawiający nie chce otrzymywać plików cookie, może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookie niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Zamawiającego może utrudnić korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić.
 2. W każdej chwili Zleceniodawca może usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej.

X. Logi Serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Usługobiorców podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Usługobiorcy;
  • Informacje o adresie IP;
  • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

XI. Postanowienia Końcowe

 1. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, za które w szczególności uznaje się:
  • rozszerzenie lub modyfikację funkcjonalności Serwisu,
  • wprowadzenie nowych usług lub zmiany zakresu usług, w szczególności wprowadzenie odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi,
  • zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Serwisu, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformatycznego użytkownika końcowego, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wystąpienie nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
  • konieczność dokonania zmian Polityki o charakterze technicznym niewpływającym na treść praw i obowiązków Użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników,
  • konieczności dostosowania Polityki do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług,
  • konieczność dostosowania świadczonych usług lub treści Polityki do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,
  • dostosowanie Polityki do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Użytkowników,
  • zmianę danych Administratora ujawnionych w Polityce, w szczególności danych teleadresowych.
 2. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą dokonywane przez publikację tekstu jednolitego Polityki Prywatności Serwisu. Jakiekolwiek zmiany Polityki nie wpłyną negatywnie na prawa Użytkownika. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian w Polityce oznacza ich akceptację.