§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) dotyczy sklepu internetowego wraz z portalem informacyjnym dostępnego pod adresem figuratti.pl (zwanego dalej jako „SKLEP”) oraz powiązanych ze SKLEPEM profili właściciela SKLEPU prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TIK TOK, Pinterest), zwanych dalej także „Profilami”.
 2.  Właścicielem SKLEPU dostępnego pod adresem figuratti.pl jest Figuratti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000923100, REGON: 52000880300000, NIP: 9522220610 (zwana dalej jako: „Właściciel”, „Figuratti” lub „Administrator”).
 3.  Użytkownikami SKLEPU i Profili są osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem figuratti.pl  oraz Profili (zwani dalej jako „Użytkownicy” lub w liczbie pojedynczej jako „Użytkownik”).
 4.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Figuratti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000923100, REGON: 52000880300000, NIP: 9522220610.
 5.  Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

§ 2 DEFINICJE WYRAŻEŃ UŻYTYCH W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Kodeks Cywilny” – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. „Regulamin” określa zasady działania SKLEPU figuratti.pl i opublikowany jest pod adresem figuratti.pl/regulamin/
 3. „Towary” (lub w liczbie pojedynczej „Towar”) – produkty prezentowane i sprzedawane w SKLEPIE; tj. meble przygotowywane na indywidualne zlecenie Użytkownika, nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Użytkownika i służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; lub produkty które są dostępne w SKLEPIE i które były przygotowane bez indywidualnego zamówienia.
 4. „Rejestracja” – oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla zakupu Towarów przez Użytkownika w SKLEPIE.
 5. Umowa sprzedaży” lub „Umowa” – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Figuratti a Użytkownikiem zawierana z wykorzystaniem SKLEPU.
 6. „Zamówienie” – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU I PROFILI

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze SKLEPU oraz z Profili, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w SKLEPIE. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania informacji i danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze SKLEPU i Profili przez Użytkownika.

§ 4 PROFILE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających Profile. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i SKLEPU.

§ 5 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych.
 2. Inspektor ochrony danych osobowych jest to osoba, z którą Użytkownicy mogą się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: sklep@figuratti.pl lub pisemnie na adres Administratora: ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawa.

§ 6 OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

SKLEP i Profile nie zostały zaprojektowane z myślą o osobach poniżej osiemnastego roku życia i nie są dla nich przeznaczone. Celem Administratora nie jest planowe gromadzenie ani przechowywanie danych, dotyczących osób poniżej osiemnastego roku życia.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez SKLEP i realizacji składanych przez Użytkowników, Zamówień oraz Umów sprzedaży. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
  1. dokonania Rejestracji;
  2. dokonywania Zamówień;
  3. zawarcia Umowy sprzedaży;
  4. dokonania rozliczeń;
  5. przygotowania odbioru przez Użytkownika zamówionego przez Użytkownika Towaru;
  6. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia) lub innych uprawnień.
 2. Dane Użytkowników na Profilach pojawiają w momencie dobrowolnego dokonania przez Użytkownika czynności na Profilach takich jak w szczególności polubienie lub rozpoczęcie obserwowania przez Użytkownika danego profilu lub polubienie, udostępnienie, pobranie lub skomentowanie treści na danym profilu. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na Profilach jedynie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Profili i jedynie w zakresie danych pozostawionych dobrowolnie przez Użytkowników na Profilach i używanych przez Użytkowników publicznie na Profilach (np. nazwa konta Użytkownika, tj. Facebook, Instagram, TIK TOK, Pinterest; treści pozostawionych przez Użytkownika komentarzy).
 3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

§ 8 BRAK PRZENOSZENIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie przenosi danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora wyłącznie we wskazanych poniżej celach niezbędnych do prowadzenia SKLEPU lub Profili.

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. W celach związanych z prowadzeniem SKLEPU, Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  1. dokonania Rejestracji:
   • imię i nazwisko;
   • adres e-mail;
   • nazwa Użytkownika;
   • adres Użytkownika, tj. ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo;
   • numer telefonu;
   • adres IP;
  2. dokonywania Zamówień:
   • imię i nazwisko;
   • sposób odbioru Towaru;
   • sposób płatności;
   • sposób dostawy Towaru;
   • adres Użytkownika, tj. ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo;
   • numer telefonu;
   • adres e-mail;
   • informacje na temat Zamówień;
   • adres IP;
  3. dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
   • adres do rozliczeń tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo;
   • numer rachunku bankowego;
   • informacje na temat płatności i historię płatności;
  4. w wypadku złożenia przez Użytkownika dyspozycji wystawienia przez Właściciela faktury VAT na zakupy dokonane w SKLEPIE, Administrator przetwarza ponadto następujące dane osobowe:
   • Nazwę firmy;
   • Numer NIP lub VAT EU;
   • Adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo).
 2. W celach związanych z prowadzeniem Profili, Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe, których podanie jest wymagane przez daną aplikację społecznościową (Facebook, Instagram, TIK TOK, Pinterest):
  • Nazwa konta Użytkownika w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TIK TOK, Pinterest).
  • Komentarze pozostawione dobrowolnie przez Użytkownika na Profilach.

§ 10 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”) oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili Rejestracji lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej SKLEPU czynności.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na Profilach jedynie w zakresie danych pozostawionych dobrowolnie przez Użytkowników na Profilach i używanych przez Użytkowników publicznie na Profilach (np. nazwa konta Użytkownika, tj. Facebook, Instagram, TIK TOK, Pinterest lub np. treści pozostawionych przez Użytkownika komentarzy).
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia Rejestrację oraz dokonywanie Zamówień.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskie

§ 11 PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte z bazy SKLEPU, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić SPRZECIW przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do Administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

§ 12 ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z działalnością SKLEPU i Profili dane osobowe są ujawniane współpracującym z Administratorem zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją Zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, a także kancelariom prawnym i podatkowym oraz firmom audytorskim.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 § 13 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasadniczo dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje dotyczące Umowy sprzedaży przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 3. Ponadto, Administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych Umów sprzedaży, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej SKLEPU. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

§ 14 PLIKI COOKIES

 1. SKLEP używa plików cookies (ciasteczka) lub podobnej technologii (dalej łącznie nazywane: „Cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do SKLEPU (np. za pomocą komputera, smartfonu lub innego urządzenia) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania SKLEPU do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki Cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który SKLEP przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie SKLEPU do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików Cookies, występujące na stronie internetowej SKLEPU, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki Cookies). Inne pliki Cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową SKLEPU, jest na niej rozpoznawany (stałe pliki Cookies). Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Pliki Cookies używane na stronie internetowej SKLEPU to w szczególności:
  • fbp
  • _ga
  • _gat
  • _gid
  • cookie_notice_accepted
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart
  • wp-wpml_current_language
  • wp_woocommerce_session
 5. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z SKLEPU. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na stronie internetowej SKLEPU.
 6. Wszystkie pliki Cookies, używane przez SKLEP, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki Cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików Cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja Cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji Cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików Cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej SKLEPU.
 10. Pliki Cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym w szczególności:
  1. tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  2. rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową SKLEPU, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  3. rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową SKLEPU jest zarejestrowana na stronie internetowej SKLEPU;
  4. rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki Cookies, adres IP i informacji o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania;
  5. dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
  6. zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta z SKLEPU, w celu możliwości ulepszania SKLEPU i stwierdzenia, które zakresy SKLEPU są najbardziej popularne dla Użytkowników;
  7. poprawnego skonfigurowania SKLEPU, z uwzględnieniem lokalizacji Użytkownika.

§ 15 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Użytkownik może wyrazić lub odmówić zgody na instalację plików cookies na jego urządzeniu, wyrazić lub odmówić zgody na dostęp do informacji pochodzących z tych plików oraz na bieżąco usuwać zainstalowane na jego urządzeniu pliki cookies – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. W zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej, informacja dotycząca możliwością zarządzania dostępem plików cookies do urządzenia Użytkownika i ich usuwania z urządzenia jest dostępna na stronie internetowej:
  1. https://support.google.com/accounts/answer/61416 – dla przeglądarki Google Chrome;
  2. https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka – dla przeglądarki Mozilla Firefox;
  3. https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d – dla przeglądarki Microsoft Edge;
  4. https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac – dla przeglądarki Safari;
  5. https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ – dla przeglądarki Opera.
 2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

§ 16 LOGOWANIE W WARSTWIE SERWEROWEJ

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania SKLEPEM oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać np.:
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do SKLEPU nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • Informacje o adresie IP.
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania SKLEPEM. 

§ 17 ORGAN NADZORCZY 

 1. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia – w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
 2. Skarga może być wniesiona w formie pisemnej tradycyjną drogą pocztową, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub elektronicznie w wykorzystaniem formularza za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, za które uznaje się w szczególności:
  1. rozszerzenie lub modyfikację funkcjonalności SKLEPU;
  2. wprowadzenie nowych usług lub zmiany zakresu usług;
  3. zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania SKLEPU, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformatycznego użytkownika końcowego, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wystąpienie nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
  4. konieczność dokonania zmian Polityki Prywatności o charakterze technicznym niewpływającym na treść praw i obowiązków Użytkowników, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników;
  5. konieczności dostosowania Polityki Prywatności do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług;
  6. konieczność dostosowania świadczonych usług lub treści Polityki Prywatności do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych;
  7. dostosowanie Polityki Prywatności do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony Użytkowników;
  8. zmianę danych Administratora ujawnionych w Polityce Prywatności, w szczególności danych teleadresowych.
 2. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą dokonywane przez publikację tekstu jednolitego Polityki Prywatności. Jakiekolwiek zmiany Polityki Prywatności nie wpłyną negatywnie na prawa Użytkowników. Korzystanie z SKLEPU po wejściu w życie zmian w Polityce Prywatności oznacza ich akceptację.