§1 Wstęp

Niniejsza Nota Prawna (zwana dalej: „Notą Prawną”) określa zasady dotyczące ochrony materiałów w sklepie internetowym figuratti.pl oraz zakaz kopiowania produktów i wykorzystania know – how Figuratti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza Nota Prawna opublikowana jest na stronie figuratti.pl.

§2 Definicje wyrażeń użytych w Nocie Prawnej

 1. „Figuratti” – Figuratti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000923100, REGON: 52000880300000, NIP: 9522220610.
 2. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 4. „Sklep” lub „Sklep Internetowy” – sklep internetowy wraz z portalem informacyjnym dostępny pod adresem figuratti.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 5. „Regulamin” określa zasady działania Sklepu Internetowego figuratti.pl. i opublikowany jest pod adresem figuratti.pl/regulamin/
 6. „Towary” (lub w liczbie pojedynczej „Towar”) – produkty prezentowane i sprzedawane w Sklepie; tj. meble przygotowywane na indywidualne zlecenie Klienta, nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta i służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; lub produkty które są dostępne w Sklepie i które były przygotowane bez indywidualnego zamówienia.
 7. „Umowa” lub „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Figuratti a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu.
 8. „Prawo Autorskie” – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 9. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

§3 Przepisy ogólne

 1. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży, Klient powinien zapoznać się z niniejszą Notą Prawną.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie konieczne jest złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszej Noty Prawnej.

§4 Ochrona materiałów w Sklepie Internetowym figuratti.pl

 1. Materiały umieszczone w Sklepie Internetowym (zwane dalej „Materiałami”) objęte są ochroną wynikającą z ustawy Prawo Autorskie.
 2. Właścicielem autorskich praw majątkowych do Materiałów jest Figuratti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000923100, REGON: 52000880300000, NIP: 9522220610.
 3. Zabrania się m.in. kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania zamieszczonych w Sklepie Internetowym Materiałów, w szczególności danych dot. produktów Figuratti bądź ich elementów, w tym fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp., a także umieszczania Materiałów lub ich części na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze, pod groźbą sankcji prawnych.

§5 Zakaz kopiowania Towarów i wykorzystania know – how Figuratti

 1. Figuratti jest właścicielem Sklepu internetowego i producentem Towarów. Know – how związany z produkcją Towarów, projekty architektoniczne i techniczne Towarów, design Towarów, opakowania Towarów, wzory przemysłowe Towarów, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe Figuratti są własnością Figuratti i są chronione przez prawo w tym prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności.
 2. Figuratti zastrzega sobie wszelkie prawa do Towarów oraz ich wizerunku.
 3. Poprzez zawarcie Umowy, Figuratti nie udziela Klientowi prawa kopiowania lub powielania Towarów.
 4. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, tworzenie dzieł pochodnych lub wykorzystywanie w jakikolwiek podobny sposób Towarów.
 5. Zabronione jest kopiowanie zewnętrznej postaci Towarów oraz naśladownictwo Towarów za pomocą technicznych środków reprodukcji.
 6. Zabronione jest kopiowanie cech funkcjonalnych Towarów, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej ich użyteczność.
 7. Każdy projekt architektoniczny i techniczny Towaru stanowi Utwór w rozumieniu ustawy Prawo Autorskie i podlega ochronie prawnej wynikającej z tej ustawy.
 8. Klient nie ma prawa wykorzystywać do własnych celów, kopiować, reprodukować, publikować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, wystawiać, edytować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych ani wykorzystywać w żaden sposób jakiejkolwiek części projektu architektonicznego lub technicznego Towaru.
 9. Klient nie jest upoważniony do produkowania we własnym zakresie, poprzez podmioty powiązane lub poprzez podmioty trzecie, towarów podobnych do Towarów, w szczególności towarów, których produkcja opierałaby się na know – how Figuratti, kopiowaniu wzorów, rozwiązań, techniki, designu Figuratti itp.
 10.  Kopiowanie Towarów traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji.
 11. Sankcje za naruszenie postanowień niniejszego §3 wskazane są w Regulaminie.
 12. Za naruszenie postanowień niniejszego §3 przez Klienta, Figuratti ma prawo dochodzenia kar umownych zgodnie z Regulaminem oraz odszkodowania z tytułu wyrównana szkody wyrządzonej Figuratti przez podmiot naruszający postanowienia niniejszego §3.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszej Noty Prawnej w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu figuratti.pl.
 2. Treść niniejszej Noty Prawnej może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej figuratti.pl.
 3. Sprzedawca może zmienić Notę Prawną. Zmiana Noty Prawnej staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Noty Prawnej, z zastrzeżeniem, że Umowy Sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.