Wstęp

Dziękujemy za nabycie produktu marki Figuratti, tj. jednego z mebli kosmetycznych Figuratti (znanych dalej w liczbie pojedynczej „Produktem” lub „Meblem Figuratti” a w liczbie mnogiej „Produktami” lub „Meblami Figuratti”). 

Figuratti sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Suflerskiej 6, 04-471 Warszawa, nr KRS: 0000923100 (zwana dalej „Producentem”) udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu danego Mebla Figuratti (zwanej dalej „Gwarancją”) na zasadach wskazanych w niniejszej karcie gwarancyjnej (zwanej dalej „Kartą Gwarancyjną”).

Przed rozpoczęciem użytkowania naszego Produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami niniejszej Gwarancji i będących częścią składową niniejszej Karty Gwarancyjnej głównych zaleceń Producenta dla nabywcy lub użytkownika Produktu.

Dowodem zakupu Produktu jest wystawiona przez Producenta faktura (zwana dalej „Fakturą”). Fakturę w wersji oryginalnej podpisanej przez Producenta lub Fakturę w wersji elektronicznej wygenerowanej automatycznie przy zakupie Produktu wraz z wiadomością email, w której nadana została Faktura należy zachować przez cały okres Gwarancji. Faktura stanowi podstawę do rozpatrzenia przez Producenta zgłoszeń gwarancyjnych.

Poniższe warunki Gwarancji stanowią podstawę dla udzielanej przez Producenta Gwarancji na Meble Figuratti. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi oraz o przestrzeganie zaleceń Producenta

I. Ogólne Warunki Gwarancji

Kompletność i stan Produktu

Przed rozpoczęciem użytkowania Produktu, w terminie 7 dni od odebrania Produktu należy dokładne sprawdzić kompletności Produktu oraz sprawności jego mechanizmów ruchowych. Należy upewnić się, że Produkt nie ma żadnych widocznych uszkodzeń. Każde widoczne uszkodzenie należy natychmiast zgłosić do Producenta. Brak zgłoszenia w/w widocznych uszkodzeń w terminie 7 dni od odebrania Produktu oznaczał będzie brak uprawnienia do podnoszenia roszczeń z tytułu Gwarancji. 

Okres Gwarancji 

Gwarancja udzielana jest przez Producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu danego Produktu. Data zakupu jest datą wystawienia przez Producenta Faktury. 

Obszar gwarancji 

Gwarancja dotyczy wszystkich nabywców Mebli Figuratti.

Zakres Gwarancji

W przypadku wad produkcyjnych lub mechanicznych Produktu, które powstały z winy Producenta, Producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany Produktu na zasadach wskazanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

Gwarancją nie są objęte w szczególności:

 1. Wszelkie uszkodzenia lub zmiany Produktu, które powstały z winy nabywcy lub użytkownika Produktu lub z winy osób lub podmiotów, za działania których Producent nie ponosi odpowiedzialności (np. z winy podmiotów świadczących usługi transportowe, z winy podmiotów naprawiających Produkt w zakresie nieobjętym Gwarancją, z winy podmiotów lub osób korzystających z Produktu).
 2. Wszelkie uszkodzenia lub zmiany Produktu, które spowodowane zostały niewłaściwym użytkowaniem Produktu.
 3. Wszelkie zmiany Produktu w tym ich uszkodzenia wynikłe z faktu użytkowania Produktów przez ich nabywców lub użytkowników, takie jak np.:
  • marszczenia materiału wynikłe z naturalnego użytkowania Produktu;
  • wygniecenie pianki w trakcie eksploatacji;
  • marszczenia materiałów, które stanowią element ozdobny Produktu;
  • miejsca tłuste na powierzchni eko – skóry;  
  • dźwięki i odgłosy wynikające z łączenia i współpracy elementów konstrukcyjnych, co jest naturalną cechą Produktu
  • uszkodzenia mechaniczne oraz rozerwanie materiału; 
  • zmiany w sprężystości poduszek oraz miękkości brył (siedziska, oparcia, zagłówki);
  • różnice w twardości elementów Produktu wynikające z różnych wielkości oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

Naturalne cechy zużycia Produktu, które są wyłączone z zakresu objętego Gwarancją

Użytkowanie Produktu powoduje jego naturalne zużycie. W wyniku użytkowania Produktu w sposób naturalny powstają liczne zmiany, które nie są objęte Gwarancją.  

Gwarancją nie są objęte w szczególności: 

Odkształcenia stelaży foteli gięto-klejonych

Producent dopuszcza trwałe odkształcenia stelaży foteli gięto-klejonych, które powstają ze względu na funkcjonalną sprężystość foteli zapewniającą komfortowe użytkowanie Produktu.

Odbarwienia materiału obiciowego

Tkaniny barwione i/lub drukowane, zwłaszcza o intensywnych kolorach, mogą uwalniać barwniki i powodować efekt odbarwienia (płowienia) tkaniny Mebli Figuratti. Zmiany te są naturalnymi cechami zużycia Produktu i są wyłączone z zakresu objętego Gwarancją

Zmarszczenia na powierzchni tapicerki Mebli Figuratti

Na powierzchni tapicerki niektórych Mebli Figuratti, szczególnie tych z luźnym mocowaniem tkaniny obiciowej (np. materac, siedzisko, meble poduchowe), mogą wystąpić zmarszczenia, które można rozprowadzić ręką.

Mienienie się tkanin welurowych i skóry sztucznej

Niektóre tkaniny welurowe oraz skóry sztuczne wykorzystane przy produkcji Mebli Figuratti mogą mienić się w świetle. To cecha charakterystyczna tych tkanin i wszelkie roszczenia z tym związane wyłączone są z zakresu objętego Gwarancją.

Logo Producenta

W przypadku gdy na danym Produkcie fabrycznie umieszczone jest logo firmowe Producenta, Gwarancją nie są objęte Produkty, z których usunięte zostało przez nabywcę lub użytkownika Produktu firmowe logo Producenta

Środki ochrony prawnej 

W przypadku braku zgodności Produktu z umową sprzedaży Produktu, nabywcy Produktu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Producenta. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. W szczególności Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy Produktu wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktu.

II. Procedura Gwarancyjna

Uprawniony z tytułu Gwarancji winien przestrzegać niniejszej procedury gwarancyjnej, aby móc skorzystać z Gwarancji.

Uprawniony z tytułu Gwarancji

Dowodem zakupu Produktu jest wystawiona przez Producenta Faktura. Fakturę w wersji oryginalnej podpisanej przez Producenta lub Fakturę w wersji elektronicznej wygenerowanej automatycznie przy zakupie Produktu wraz z wiadomością email, w której nadana została Faktura należy zachować przez cały okres Gwarancji. Faktura stanowi podstawę do rozpatrzenia przez Producenta zgłoszeń gwarancyjnych.

Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest nabywca Produktu lub każdorazowy użytkownik Produktu, który posiada Fakturę w wersji oryginalnej podpisanej przez Producenta lub Fakturę w wersji elektronicznej wygenerowanej automatycznie przy zakupie Produktu wraz z wiadomością email, w której nadana została Faktura (dalej „Uprawniony”). 

Kontakt z serwisem gwarancyjnym Producenta

W przypadku konieczności zgłoszenia problemu objętego Gwarancją („Zgłoszenie Gwarancyjne”), Uprawniony powinien skontaktować się z działem obsługi klienta Figuratti pod numerem telefonu +48 606 476 239 lub poprzez skierowanie wiadomości email na adres gwarancja@figuratti.pl.

Faktura jako podstawa rozpatrzenia zgłoszeń

W celu dokonania Zgłoszenia Gwarancyjnego należy przedstawić Producentowi Fakturę w wersji oryginalnej podpisanej przez Producenta lub Fakturę w wersji elektronicznej wygenerowanej automatycznie przy zakupie Produktu wraz z wiadomością email, w której nadana została Faktura

Faktura stanowi podstawę do rozpatrzenia przez Producenta Zgłoszenia Gwarancyjnego

Brak Faktury w w/w formie wyłącza możliwość korzystania z Gwarancji. 

Akceptacja Zgłoszenia Gwarancyjnego

W przypadku gdy zaistnieją uzasadnione przesłanki do uznania odpowiedzialności z tytułu Gwarancji, Producent przystępuje do stosownego działania. 

Naprawa lub wymiana

W przypadku gdy Producent uzna zasadność Zgłoszenia Gwarancyjnego, dokonuje on stosownych działań mających na celu naprawę Produktu lub jego wymianę na inny Produkt. Uprawniony zobowiązany jest do wydania Producentowi Produktu objętego Zgłoszeniem Gwarancyjnym. Producent nie ma obowiązku dostarczania Uprawnionemu Produktu zamiennego na okres procedowania Zgłoszenia Gwarancyjnego.

Miejsce wykonania naprawy lub wymiany 

W przypadku gdy Producent uzna zasadność Zgłoszenia Gwarancyjnego, Produkt należy dostarczyć do siedziby Producenta, tj. do fabryki Producenta w Warszawie przy ul Suflerskiej 6, 04-471 Warszawa.

Termin procedowania Zgłoszenia Gwarancyjnego

Producent podchodzi do każdego Zgłoszenia Gwarancyjnego indywidualnie

Producent dokonuje wszelkich czynności gwarancyjnych niezwłocznie, jednakże z uwagi na różne zakresy Zgłoszeń Gwarancyjnych, termin rozpatrzenia i procedowania Zgłoszenia Gwarancyjnego będzie każdorazowo indywidualnie określony przez Producenta na podstawie charakterystyki danego Zgłoszenia Gwarancyjnego oraz jego indywidualnych parametrów. W przypadku gdy Producent uzna zasadność Zgłoszenia Gwarancyjnego, termin na naprawę lub wymianę Produktu uzależniony będzie od charakterystyki działań gwarancyjnych oraz indywidualnych parametrów tych działań. 

O terminie rozpatrzenia i procedowania Zgłoszenia Gwarancyjnego Producent poinformuje Uprawnionego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia Gwarancyjnego. 

Rezygnacja z uprawnień gwarancyjnych 

Jeżeli Uprawniony uniemożliwi dokonania naprawy uważa się, że zrezygnował z uprawnień gwarancyjnych.

III. Główne Zalecenia Producenta Dla Nabywcy Lub Użytkownika Mebli Figuratti

Nabywca lub użytkownik Produktu jest odpowiedzialny za jego prawidłowe użytkowanie. 

Uszkodzenia Produktu oraz jego nadmierne zużycie mogą wynikać z wielu czynników. W niniejszym dziale Karty Gwarancyjnej, Producent przedstawia główne zalecenia dotyczące użytkowania Mebli Figuratti

Poniższa lista zaleceń nie jest wyczerpująca. Dotyczy ona zaleceń, których nabywca lub każdorazowy użytkownik Produktu powinien przestrzegać. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub ślady zużycia Produktu wynikające z niezastosowania się nabywcy lub użytkownika Produktu do poniższych zaleceń. 

W przypadku szczegółowych zapytań dot. użytkowania Produktu, Figuratti zachęca każdego nabywcę lub użytkownika Produktu do indywidualnego kontaktu z Producentem

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Nabywca lub każdy użytkownik Produktu zobowiązany jest do ochrony Produktu przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą być spowodowane np. siadaniem na płycie zagłówka, podnóżka lub krawędziach oparć.

Rozkładanie Mebli Figuratti

 • Przy rozkładaniu Produktu będącego łóżkiem z pozycji leżącej do siedzącej zawsze należy tę czynność wykonywać stojąc za łóżkiem.
 • Aby opuścić zagłówek, należy odepchnąć go do samego końca, a następnie opuścić na dół. Po opuszczeniu powinien pojawić się dźwięk mechanizmu, oznaczający, że zagłówek znajduje się w pozycji zero.
 • Zagłówek lub podnóżek zawsze należy podnosić lub opuszczać bez obecności leżącej osoby, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

Czyszczenie materiałów obiciowych Mebli Figuratti

Nabywca lub każdy użytkownik Produktu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń dotyczących czyszczenia Mebli Figuratti

Główne zalecenia dotyczące czyszczenia Mebli Figuratti wskazane są poniżej: 

 • Tkanin obiciowych Mebli Figuratti nie można czyścić środkami chemicznymi typu rozpuszczalnik, rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.
 • Tkaniny typu eko – skóra można czyścić miękką szmatką roztworem wody i szarego mydła, a następnie wytrzeć do sucha. Do czyszczenia można również użyć środków do pielęgnacji eko – skóry.
 • Ogólna pielęgnacja tkanin obejmuje czyszczenie zewnętrznej powierzchni tapicerki Mebli Figuratti miękką szczotką do ubrań lub odkurzaczem z nasadką do tapicerki.
 • Należy unikać dużego nacisku podczas czyszczenia, aby uniknąć rozjaśnienia kolorów.
 • W przypadku skóry Mebli Figuratti, należy używać wyłącznie środków przeznaczonych do czyszczenia mebli skórzanych.

Dopuszczalne obciążenie foteli gięto-klejonych 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Mebli Figuratti z serii Loft wynosi 200 kg. Maksymalne dopuszczalne obciążenie Mebli Figuratti z serii Elevate na podnośniku hydraulicznym wynosi 150 kg.

Zamki błyskawiczne 

Zamki błyskawiczne w pokrowcach Mebli Figurattistosowane wyłącznie do celów technologicznych i nie służą do otwierania i zdejmowania pokrowców. Otwieranie tych zamków może prowadzić do uszkodzenia Produktu. Za uszkodzenia spowodowane próbą otwarcia zamków błyskawicznych Producent nie odpowiada.

Podklejanie elementów Produktu

W celu uniknięcia zarysowań przez elementy Produktu, które stykają się bezpośrednio z podłogą, zaleca się podklejenie tych elementów podkładkami filcowymi.

Unikanie kontaktu ze źródłami ciepła

Meble Figuratti nie powinny być umieszczane w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych źródeł ciepła, takich jak np. grzejniki, piekarniki, czajniki, żelazka itp. 

Ochrona Produktu przed działaniem promieni słonecznych i wilgocią

Meble Figuratti nie mogą być bezpośrednio wystawiane na działanie promieni słonecznych ani narażone na duże wilgotności (powyżej 80%).